top of page

 

 

Regulamin usług

 

Z usług psychoterapeutycznych,  hipnoterapeutycznych i innych które gabinet oferuje zwanych dalej „usługami” mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych zwane dalej KLIENTEM . Możliwość korzystania z wymienionych usług przez osoby nieposiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody GABINETOWI.

Rozpoczęcie terapii poprzedza diagnoza, której wyniki omawiane są z KLIENTEM. Na tej podstawie GABINET dokonuje wyboru metod i narzędzi pracy terapeutycznej. Następnie GABINET ustala plan terapii i zapoznaje z nim Klienta.

KLIENT ma prawo do zachowania poufności, zarówno swoich danych personalnych, jak i wyników diagnozy i terapii. 

KLIENT po polubownym ustaleniu stron wyraża zgodę na wykorzystanie nagrania sesji w celach marketingowych.

KLIENT po dokonaniu przelewu za usługę nie ma możliwości jej zwrotu. Natomiast ma prawo przełożyć termin usługi najpóźniej 48godzin przed wyznaczoną datą, w innym przypadku wpłacona kwota danej usługi przepada bezpowrotnie.

GABINET nie świadczy usług dla osób niepełnoletnich.

Wynagrodzenie i sposób jego uiszczenia

 

Usługi świadczone w ramach Gabinetu mają charakter odpłatny. Płatności należy dokonać zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem gotówką lub online. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że GABINET  nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.

GABINET  zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, jak również wprowadzenia modyfikacji cen za prowadzone zajęcia. 

Klient oświadcza iż nie będzie składał żadnych roszczeń prawnych wobec gabinetu i bierze pełną odpowiedzialność za wyniki przeprowadzonych terapii. Reasumując GABINET dostarcza narzędzia i techniki do wykonania wewnętrznej pracy nad sobą.  

Przeczytanie i akceptacja przez Klienta regulaminu jest jednoznaczne ze zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

bottom of page